Hoppa till innehåll

 Kommunens skog

Skogsskötsel under 2017

Vänersborgs kommun äger cirka 1400 ha produktiv skogsmark som behöver skötas.

Om väder och andra yttre förutsättningar tillåter, planerar vi att göra följande ågärder under år 2017 (se karta).

Grått område - Föryngringsavverkning

Innebär att större delen av träden tas bort och området återplanteras. Träd kan också lämnas kvar för att de förväntas att fröa av sig och ny skog växer upp.
Ädellöv och andra träd som är viktiga för den biologiska mångfalden lämnas också kvar. Det gäller både liggande och stående träd.

Grönt område - Gallring

Görs när skogen är mellan 25 till 50 år gammal. Detta görs för att gynna de mest värdefulla träden som kan vara både barr, löv och framför allt ädellöv. Gamla döda träd lämnas alltid kvar om de inte utgör en risk för friluftslivet.

Blått område - Manuell röjning

I dessa områden röjer man med röjsåg. Även där gynnas de mest värdefulla träden. Skogen brukar vara mellan 7-15 år gammal.

Brunt område - Naturvårdshuggning

Innebär en sorts gallring som enbart görs för att gynna de träd som har ett högt värde för den biologiska mångfalden.

Rosa område - Avverkat

Ett område som ska återplanteras.

 

Ädellöv -

Ek, alm, ask, lönn, lind, fågelbär, bok och avenbok kallas för detta.

Biologiskt mångfald -

Variationen bland levande organismer och det ekologiska samband som finns mellan dessa.

KONTAKT

Gatuenheten

Enhetschef skog och natur
Håkan Ek

Besöksadress:
Nygatan 76

Telefon:
0521-72 13 69

E-post:
hakan.ek@vanersborg.se


Fastighetsenheten

Mark- och exploateringsingenjör
Ann-Sofi Sundqvist

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521- 0521-72 23 94

E-post: mark.exploatering@vanersborg.se