Hoppa till innehåll

Hur fungerar en kommun?

I Sverige finns tre demokratiskt valda nivåer. På riksnivå är det riksdag och regering, på regional nivå landsting/regioner och på den lokala nivån är det kommunen. Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad landsting/regioner och kommuner ska göra.

Kommunfullmäktige det högsta beslutandet organet


En kommun är en politiskt styrd organisation med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Som medborgare i Vänersborgs kommun bestämmer du vilka som ska sitta i kommunfullmäktige, genom att rösta i allmänna val vart fjärde år.

Kommunstyrelsen leder och samordnar


Under kommunfullmäktige finns en kommunstyrelse som leder och samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi. Stadens förtroendevalda beslutar över olika områden i kommunen. Varje område har en nämnd som ansvarar för den löpande verksamheten där de förtroendevalda fattar beslut som påverkar just det området.    
Kommunerna ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns inom kommunens geografiska område. Bland uppgifterna finns förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att driva enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala förtroendevalda.

Förutom de obligatoriska uppgifter som regering och riksdag tagit fram, gör det kommunala självstyret det möjligt för kommunen att själva styra över hur de ska fördela sina resurser och sköta sina arbetsuppgifter. Kommunen har rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna för att finansiera sin verksamhet.

Det här måste kommunen erbjuda:


Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
Kommunal vuxenutbildning
Svenska för invandrare
Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
Omsorg om äldre och funktionshindrade
Hälso- och sjukvård i särskilt boende
Stadsplanering och byggfrågor
Hälso- och miljöskydd
Renhållning och avfallshantering
Räddningstjänst
Vatten och avlopp
Bibliotek
Krisberedskap
Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
Bostadsförsörjning
Gator

Det här är frivilligt för kommunen att erbjuda:


Öppen förskola
Fritidsverksamhet
Byggande av bostäder
Energi
Hälso- och sjukvård i hemmet
Sysselsättning
Näringslivsutveckling
Kultur
Konsumentrådgivning

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se