Hoppa till innehåll

Tillstånd, regler och tillsyn

Som företagare kan det bli aktuellt för dig att söka tillstånd, beroende på vilken typ av verksamhet du driver eller planerar att driva. Vissa tillstånd söker du hos kommunen. Det är viktigt att du tar reda på vilka tillstånd som krävs för just din verksamhet.

Allmän information om tillstånd

Verksamts webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du frågor och svar och allmän information om tillstånd. Verksamt är utvecklad i samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. 

Lista över olika tillstånd

Alkohol - Serveringstillstånd

För försäljning och servering av alkoholhaltiga drycker krävs serveringstillstånd. Generellt kan man säga att samtliga som skall sälja alkohol till gäster eller festdeltagare skall ansöka om serveringstillstånd.

Allmän plats

Tillstånd för att på allmän plats sätta upp t ex trottoarpratare söker du hos Polisen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Automatspel

Tillstånd för automatspel fås via Lotteriinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Buller

Om du anordnar ett evenemang, måste du tänka på att det finns riktvärden för höga ljudnivåer. Om du har någon annan bullrande verksamhet, finns det vissa regler att följa.
Läs mer om höga ljudnivåer och buller

Bygglov

Du behöver bygglov om du tänker bygga nytt, ändra eller riva. Du måste också ansöka om bygglov om du tänker ändra byggnadens användningssätt, eller inreda en ny lokal. 
Bygganmälan krävs vid ändring av byggnader, som berör bärande delar, planlösning, hissar, eldstäder, rökkanaler, ventilation eller vatten och avlopp.

Cisterner

Om du ska installera en cistern är du skyldig att anmäla detta till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Läs mer om Cisterner

Djurhållning och lantbruk

Länsstyrelsen sköter allt djurskyddsarbete.
Läs mer på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enskild förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Den som vill starta enskild verksamhet ska ansöka om ett godkännande hos kommunen där verksamheten ska bedrivas. Verksamheten kan bedrivas som förskola, fritidshem eller som pedagogisk omsorg.
Läs om hur du startar enskild verksamhet

Eldningstillstånd

Vid eldning i större omfattning eller i tveksamma fall bör alltid kontakt tas med räddningstjänsten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grävning i gata eller park

Tillstånd för att gräva i gata eller park söker du hos Gatuenheten.

Värmepump och köldmedier  

Värmepumpar innehåller köldmedier som kan vara miljöstörande på olika sätt. Därför krävs det en anmälan.
Läs mer om värmepump
Läs mer om köldmedieröppnas i nytt fönster

Livsmedel

För yrkesmässig hantering av livsmedel krävs att verksamheten har en godkänd lokal och verksamheten ska ha ett fastställt egenkontrollprogram. Hantering av livsmedel på annan plats, tex. marknader, krävs särskilt tillstånd.
Ansökan om att sälja/servera livsmedel

Lotteritillstånd

Kommunen hanterar tillstånd för lotterier inom kommunen. Länsstyrelsen sköter tillståndsfrågan för lotterier över kommungränser. Lotteriinspektionen tar ställning till tillståndsansökningar för rikstäckande lotteriverksamhet.
Föreningslivet ansöker om lotteritillstånd enligt Lotterilagen § 15-17 hos Arena Fritid. Övriga lotteritillstånd söker du hos Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menar man all användning av mark, byggnader och anläggningar som kan innebära utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan olägenhet för människors hälsa eller i miljön.  Läs mer om miljöfarlig verksamhet

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd söker du på Teknik- och trafikenheten

Rivningsanmälan

När en byggnad ska rivas helt eller delvis krävs rivningslovöppnas i nytt fönster med rivningsplan och kvalitetsansvarig oavsett om byggnaden ligger inom eller utanför detaljplanelagt område.

Trafiken

Du kan ansöka om parkeringstillstånd hos Teknik- och trafikenheten.

Tobak och receptfria nikotinläkemedel

Vid försäljning av tobak och nikotinläkemedel är säljaren skyldig att anmäla verksamheten till Miljö- och hälsoskyddskontoret.
Läs mer om försäljning av tobak
Läs mer om försäljning av nikotinläkemedel

Trottoarpratare

Tillstånd för att sätta upp trottoarpratare söker du hos Polisen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Torghandel

Plats för torghandel bokar du hos Lönn Marknadskonsult.
Läs mer om Torghandel

Obligatorisk ventilationskontroll - OVK

Läs mer om Obligatorisk ventilationskontroll - OVK

KONTAKT

Kommunhuset
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Näringslivsavdelningen
Kontakt Näringslivsavdelningen

Upphandlingsavdelningen
Kontakt Upphandlingsavdelningenlänk till annan webbplats

Arbetsmarknadsenheten
Kontakt Arbetsmarknadsenhetenlänk till annan webbplats

MER information

Verksamts webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information och tjänster från myndigheter - för dig som driver eller vill starta företag.