Hoppa till innehåll

Boenden, särskilda

Vad innebär särskilt boende?

Särskilt boende erbjuder ett eget hem med stöd, service och omvårdnad efter den enskildes behov. Personlig omvårdnad omfattar hjälp med måltider, hygien, klädsel och olika aktiviteter. Varje boende har ett eget hyreskontrakt.

Vem kan få särskilt boende?

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av insatser i det egna hemmet, kan få särskilt boende.

Hur ansöker jag om särskilt boende?

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Detta sker genom en biståndshandläggare på biståndsenheten.

Det finns olika former av särskilt boende

Äldreboende

Det finns olika former av särskilt boende (äldreboende) där grupper bestående av 6-14 boende per enhet med inriktning mot
- Demens
- Fysiska sjukdomar
- Psykogeriatrik (äldrepsykiatri)

Storleken på lägenheten varierar. Det finns både rum med eller utan egen toalett och med eller utan eget kök. Inom dessa boende finns personal dygnet runt.

Demensboende

Demensboende är en form av särskilt boende för dig som har fått en demensdiagnos och ett beslut om särskilt boende. Ett demensboende är en gruppbostad med plats för 6-14 boende per enhet med särskilt utbildad personal. Personal finns dygnet runt.

Korttidsboende

Inom särskilda boendeformer finns även korttidsplatser för i första hand avlastning för anhöriga.

Vilka särskilda boenden finns?

Se under rubriken "Särskilda boenden" i högerkolumnen.

Var finns de olika boendena?

Kontaktuppgifter till verksamhetsansavariga för vård och omsorgs särskilda boenden samt karta över boendena finns till höger under "Mer information".

Vad kan du förvänta dig på ett särskilt boende?

  • Vid inflyttning sker ett välkomstsamtal och samtidigt upprättas en plan för genomförande av dina hjälpinsatser.
  • En egen kontaktman. Syftet med kontaktmannaskapet är att vårdtagare och anhöriga ska ha en personal att vända sig till, i första hand. Kontaktmannen ska vara vårdtagarens "förtrogne" och "förlängda arm".
  • Hjälp med det du inte klarar själv i boendet dygnet runt.
  • Möjlighet att påkalla hjälp dygnet runt via larm i din lägenhet.
  • Utevistelse och aktiviteter.
  • Att du ska känna dig trygg och lita på vår personal.
  • Att bli bemött på ett professionellt sätt av kunnig personal.
  • Att bli erbjuden kommunal hälso- och sjukvård

Värdegrund och värdighetsgarantier

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Därför har riksdagen infört en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen som säger att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund.

I Vänersborgs kommun finns en gemensam värdegrund för vård och omsorg samt värdighetsgarantier för särskilt boende.

Kvalitetsuppföljning och jämförelser

Detta görs med jämna mellanrum för att säkerställa kvaliten.

KONTAKT

BISTÅNDSENHETEN
Vård, stöd och utredning

Besöksadress:
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

Boendesamordnare
Eva-Lena Olausson
Telefon: 0521-72 12 23
E-post: evalena.olausson@vanersborg.se

mer information