Hoppa till innehåll

Taxor och avgifter för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Gäller från 1 januari 2018

Avgifterna gäller både för dig som bor hemma och för dig som bor i särskilt boende.

Det är din inkomst och hyra som ligger till grund för din avgift. Makars inkomst slås ihop och delas sedan på två.

Dock betalar du aldrig mer än maxtaxan, som för närvarande är 2 044 kr. I maxtaxan ingår hemtjänst, vårdavgift, boendestöd, trygghetslarm och hemsjukvård.

Har du bara trygghetslarm betalar du 300 kr/månad.
Har du bara hemsjukvård betalar du 150 kr/besök eller max 300 kr/månad.

Om avgiftsutrymmet är mindre än 2 044 kr, kan din avgift reduceras.

Beräkning av din avgift

Här kan du beräkna din avgift

Hemtjänst,vårdavgift och boendestöd vid frånvaro

Vid sammanhängande frånvaro vid sjukhusvistelse, överstigande 7 dagar, tas ingen avgift ut.

Korttidsboende

Kostavgift tas ut för personer på korttidsboende med 105 kr/dygn. Om vårdtagaren inte har hemvård, tas en avgift ut med 1/30 per dag av fastställt avgiftsutrymme per månad, dock högst 68 kr/dygn.

Omsorg om funktionshindrade

Teckenspråk
Om du har insatser enligt "Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade" (LSS) så är dessa insatser kostnadsfria. Det innebär att du inte betalar någonting för insatserna: korttidstillsyn för barn och ungdomar över 12 år, avlösarservice i det egna hemmet, korttidsvistelse/stödfamilj, daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagarservice och personlig assistans.

För dig som har insatserna personlig assistans enligt "Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade" (LSS) eller enligt "Assistansersättning 51 kap. Socialförsäkringsbalken" (tidigare LASS) är insatserna också kostnadsfria.

Har du insatser från vårt så kallade stödteam betalar du enligt Socialnämndens gällande hemtjänsttaxa. Detta beror på att insatserna från stödteamet beslutas utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

Besöker du något av våra aktivitetshus är detta gratis.

Om du har insatsen "särskilt boende" enligt (SoL) eller "boende med särskild service" enligt (LSS) eller insatsen daglig verksamhet och har behov av sjukgymnast/arbetsterapeut så har du rätt att få detta utan kostnad.

KONTAKT

Avgiftshandläggare Socialförvaltningen

Carina Eriksson
Telefon: 0521-72 12 89 carina.eriksson@vanersborg.se

Carina Carlbom Johansson
Telefon: 0521-72 12 88 carina.carlbomjohansson@vanersborg.se

Camilla Prins
Telefon: 0521-72 10 94
camilla.prins@vanersborg.se