Hoppa till innehåll

 

Översvämning

Översvämningsrisker Vänersborg

Vänersborgs stad är omgärdat av vatten. I ett framtida klimat kan risken för höga nivåer i Vänerns vattensystem öka. Ett översvämningsprogram togs fram 2014 där dessa risker analyseras. I stort sätt gäller slutsatserna från översvämningsprogrammet, men planeringsnivåerna har höjts och en omarbetning pågår.

Exempel på åtgärder som vidtagits för att skydda staden mot översvämningar är att skyddsvallar anlagts vid vatten- och reningsverken. En ny detaljplan har tagits fram med förslag på skydd för husen på Hamngatan. I pågående planarbete på södra Sanden föreslås ett flertal åtgärder för att kunna utveckla området trots låga marknivåer.

Vid översvämningar är det också stor risk för att tågtrafiken vid Resecentrum slås ut. Det löser kommunen genom att flytta busstrafiken till Torget och tågtrafiken till Vargön och Öxnered.

Förutom stigande nivåer i sjöar och vattendrag finns även risk för lokala översvämningar till följd av mycket kraftiga regnoväder, så kallade skyfall. Som stöd för planeringen har kommunen tagit fram ett underlag som indikerar var risker för skyfallsrelaterade översvämningar kan finnas. I samband med att nya detaljplaner tas fram görs alltid analys av dessa risker. En dagvattenplan har också tagits fram som ger riktlinjer för hur regnvatten ska tas omhand på ett säkert sätt.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Utvecklingsledare
Pål Castell

Telefon:
0521-72 10 91

E-post:
pal.castell@vanersborg.se

Utredningschef
Anders Dahlberg

Telefon:
0521-72 12 06

E-post:
anders.dahlberg@vanersborg.se