Hoppa till innehåll

Biståndsenheten - Ansökan om bistånd/insatser, taxor och avgifter

Så gör du för att ansöka om äldreomsorg

Du som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller service är välkommen att ansöka om bistånd/insatser.

Du är välkommen med förfrågningar om vilka insatser du kan ansöka om och hur du gör en ansökan.

Så gör du för att ansöka om insatser inom funktionshinder LSS

Detta kan du ansöka om

Detta kan du ansöka om

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) kan du utforma din ansökan helt fritt, men de vanligast förekommande insatserna är:

 • Hemtjänst
 • Stöd i den dagliga livsföringen
 • Särskilt boende
 • Korttidsboende
 • Trygghetslarm
 • Dagverksamhet
 • Avlösarservice i hemmet
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Boendestöd

Enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) kan du ansökan om följande:

 • 9.2 LSS Personlig assistans
 • 9.3 LSS Ledsagarservice
 • 9.4 LSS Kontaktperson
 • 9.5 LSS Avlösarservice i hemmet
 • 9.6 LSS Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • 9.7 LSS Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • 9.8 LSS Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
 • 9.9 LSS Bostad med särskild service för vuxna, eller annan särskilt anpassad bostad
 • 9.10 LSS Daglig verksamhet

Färdtjänst enligt Lagen om Färdtjänst

Riksfärdtjänst enligt Lagen om Riksfärdtjänst (ej sjukresor)

Så gör du för att ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst

Stöd och hjälp vid semestervistelse i annan kommun

Stöd och hjälp vid semestervistelse

Stöd och hjälp vid vistelse i annan kommun
Har du insatser från hemtjänsten och planerar att åka på semestervistelse i annan kommun? Då tar du kontakt med din biståndshandläggare här i Vänersborg som hjälper dig med kontakten med den kommun du ska vistas i. Biståndshandläggaren ger vistelsekommunen i uppdrag att utföra de insatser som du har beslut om här i Vänersborg. Kontaktuppgifter till din biståndshandläggare hittar du under kontakt.

Stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i Vänersborgs kommun
Ska du tillfälligt vistas i Vänersborgs kommun och behöver samma stöd och hjälp som du har i hemkommunen? Då tar du kontakt med biståndshandläggaren i din hemkommun och berättar att du vill vistas i Vänersborgs kommun. Biståndshandläggaren tar sedan kontakt med Vänersborgs kommun och ser till att du får den hjälp du behöver under din vistelse i kommunen.

Till biståndshandläggare i bosättningskommunen
Är du biståndshandläggare i bosättningskommunen vars vårdtagare tillfälligt ska vistas i Vänersborgs kommun? Inför er vårdtagares vistelse i Vänersborgs kommun vill vi minst en månad innan ha in er "begäran om verkställighet" med bifogat biståndsbeslut. Vi vill också att ni fyller i och skickar med ifyllt debiteringsunderlag. Kontakta biståndsenheten här i Vänersborg och skicka därefter det överenskomna underlaget till aktuell biståndshandläggare.

Kontaktuppgifter
Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Se under kontakt. 

Vänersborgs hemtjänst är indelad i olika områden och varje område har en biståndshandläggare.

Postadress
Vänersborgs kommun
Biståndsenheten
Sundsgatan 29
462 85 Vänersborg

Blankett
Blankett "Underlag för debitering (, 114 kB)"

Avgiftshandläggare

Avgiftshandläggare
Carina Eriksson
Tfn: 0521-72 12 89
E-post: carina.eriksson@vanersborg.se

Carina Carlbom Johansson
Tfn: 0521- 72 12 88
E-post: carina.carlbomjohansson@vanersborg.se

Camilla Prins
Tfn: 0521-72 10 94
E-post: camilla.prins@vanersborg.se

Här hittar du information om Taxor och avgifter inom socialnämnden

Boendesamordnare och platskoordinator

Boendesamordnare
Eva-Lena Olausson
Telefon: 0521-72 12 23
E-post: evalena.olausson@vanersborg.se

Platskoordinator
Susanne Andersson
Telefon: 0521- 72 12 26
E-post: susann.andersson@vanersborg.se

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketter
Här hittar du ansökningsblanketter, både elektroniska och möjlighet att skriva ut.

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

KONTAKT

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

Besök: Endast bokade besök

E-post till biståndsenheten: bistand@vanersborg.se

Kontakt med biståndshandläggare sker via telefon eller e-post

Biståndshandläggare:
Äldreomsorg 
Personligt stöd och omsorg

Telefontid handläggare
Mån-Fre 08.00-09.30

---------------------------------Verksamhetsansvarig
Ewa Peterson
Telefon: 0521-72 21 33
E-post:
ewa.peterson@vanersborg.se

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här