Gå till innehåll

Verktygsfält

Biståndsenheten - ansökan om bistånd/insatser, taxor och avgifter

Du som är senior, 65 år och äldre, eller har en funktionsnedsättning kan få råd och stöd för att fortsätta leva ett aktivt och självständigt liv.

Om du behöver ansöka om stöd och hjälp

För dig som ännu inte har några insatser från kommunen finns möjlighet att kontakta vår informationstelefon. Där svarar två erfarna biståndshandläggare som kan ge information om vilket stöd som finns i kommunen, samt råd och vägledning kring vart du kan vända dig med olika typer av frågor. Även du som anhörig är självklart välkommen att ringa.

Informationstelefon

Telefonen har två anknytningar och är bemannad vardagar kl 08:30-09:30. Telefonnummer: 0521-72 11 61, 0521-72 10 98. Samtalet dokumenteras inte.

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) kan du utforma din ansökan helt fritt, men de vanligast förekommande insatserna är:

 • Hemtjänst
 • Stöd i den dagliga livsföringen
 • Särskilt boende
 • Korttidsboende
 • Trygghetslarm
 • Dagverksamhet
 • Avlösarservice i hemmet
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Boendestöd

Enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) kan du ansökan om följande:

 • 9.2 LSS Personlig assistans
 • 9.3 LSS Ledsagarservice
 • 9.4 LSS Kontaktperson
 • 9.5 LSS Avlösarservice i hemmet
 • 9.6 LSS Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • 9.7 LSS Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • 9.8 LSS Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
 • 9.9 LSS Bostad med särskild service för vuxna, eller annan särskilt anpassad bostad
 • 9.10 LSS Daglig verksamhet

Du som är äldre och behöver någon form av stöd eller service är välkommen att ansöka om bistånd/insatser.

Du kontaktar oss

Du kan kontakta oss på flera sätt. Du kan ringa till kommunens växel, telefon 0521-72 10 00, som hjälper dig att komma i kontakt med rätt biståndshandläggare. Du kan också själv kontakta den biståndshandläggare som ansvarar för ditt område. För dig som hellre vill skicka in en skriftlig ansökan finns både elektronisk ansökan och ansökningsblankett att ladda ner.

Vi besöker dig

För att utreda ditt behov av stöd gör vår biståndshandläggare ett hembesök hos dig. Ni pratar om dina önskemål och behov samt om din livssituation i stort. Om du vistas på sjukhus kan mötet hållas där. Ibland kan biståndshandläggaren behöva information från andra omkring dig. Det kan till exempel vara läkare, fystioterapeut, arbetsterapeut eller en annan person som kan bidra med viktiga uppgifter. Självfallet måste handläggaren ha ditt samtycke för att få be om dessa uppgifter.

Du ansöker om äldreomsorg

Du gör en skriftlig eller muntlig ansökan om det stöd du önskar. Du kan ansöka om vilket stöd du vill, men det är ditt behov som ligger till grund för biståndshandläggarens beslut.

Vi gör en utredning och fattar ett beslut

Utifrån det som framkommit i utredningen fattar handläggaren ett beslut om du har rätt till insatsen. Handläggaren utgår ifrån Socialtjänstlagen (SoL). Vid bedömningen ser handläggaren alltid till dina individuella behov. Ett ärende ska handläggas så snart som möjligt från det att ansökan kommit in tills du får ett beslut. Handläggningstiden beror på vilken insats du ansökt om. Du får beslutet hemskickat till dig inom tre veckor från att ansökan har kommit in. Ibland kan det dröja något längre om handläggaren behöver ta hänsyn till vissa uppgifter och intyg. Du kan när som helst göra en ny ansökan om du vill ändra något i den hjälp du får.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Berätta varför du anser att beslutet ska ändras och vilken förändring du önskar. Skicka gärna med en kopia av beslutsmeddelandet och annat som du anser är viktigt. Behöver du hjälp kan biståndshandläggaren hjälpa dig att fylla i din överklagan.

Skriv under överklagan och skicka den till:

Vänersborgs kommun
Biståndsenheten
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

För att vi ska kunna pröva ditt ärende måste det ha inkommit till oss inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Om socialnämnden väljer att inte ändra beslutet på det sätt du begärt, skickas ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Du som har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller service är välkommen att ansöka om bistånd/insatser.

Du kontaktar oss

Du kan kontakta oss på flera sätt. Du kan ringa till kommunens växel, telefon 0521-72 10 00, som hjälper dig att komma i kontakt med rätt biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri. Du kan själv kontakta den handläggare som ansvarar för den dag i månaden du är född. För dig som hellre vill skicka in en skriftlig ansökan direkt finns det både en elektronisk ansökningsblankett och ansökningsblankett att skriva ut.

Vi kontaktar dig för att utreda dina behov

Handläggaren tar kontakt med dig och bokar en tid för ett möte. Under mötet kommer handläggaren att ställa frågor till dig utifrån de insatser, hjälp eller stöd som du ansöker om. Handläggaren begär även att få del av intyg där dina diagnoser framkommer och vilka svårigheter dessa medför för dig i det dagliga livet.

Vi fattar ett beslut

Utefter de uppgifter som handläggaren har fått del av fattas ett beslut om du har rätt till det som du ansökt om eller inte. Utredningen och beslutet sänds hem till dig.

Om du beviljats det som du ansökt om kommer du att kontaktas av den enheten som verkställer ditt beslut och utför den insats, hjälp eller stöd som du har rätt till.

Om du fått ett avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga detta. Det kommer att finnas med en ansvisning i ditt beslut om hur du gör för att överklaga beslutet. Om du vill ha hjläp med att överklaga kontaktar du din handläggare med det snaraste.

Överklagan skickas till:

Vänersborgs kommun
Biståndsenheten
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

För att vi ska kunna pröva ditt ärende måste det ha inkommit till oss inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Om socialnämnden väljer att inte ändra beslutet på det sätt du begärt, skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten för prövning.

Färdtjänst/riksfärdtjänst är sociala resor, dvs resor för att kunna genomföra sociala aktiviteter eller ärenden. Resor till vårdcentral och sjukhus kallas för sjukresor och ansöks om inom regionen.

För att ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst kontaktar du kommunens färdtjänsthandläggare.

Information om färdtjänst och riksfärdtjänst

Stöd och hjälp vid semestervistelse

Stöd och hjälp vid vistelse i annan kommun. Har du insatser från hemtjänsten och planerar att åka på semestervistelse i annan kommun? Då tar du kontakt med din biståndshandläggare här i Vänersborg som hjälper dig med kontakten med den kommun du ska vistas i. Biståndshandläggaren ger vistelsekommunen i uppdrag att utföra de insatser som du har beslut om här i Vänersborg. Kontaktuppgifter till din biståndshandläggare hittar du under kontakt.

Stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i Vänersborgs kommun

Ska du tillfälligt vistas i Vänersborgs kommun och behöver samma stöd och hjälp som du har i hemkommunen? Då tar du kontakt med biståndshandläggaren i din hemkommun och berättar att du vill vistas i Vänersborgs kommun. Biståndshandläggaren tar sedan kontakt med Vänersborgs kommun och ser till att du får den hjälp du behöver under din vistelse i kommunen.

Till biståndshandläggare i bosättningskommunen

Är du biståndshandläggare i bosättningskommunen vars vårdtagare tillfälligt ska vistas i Vänersborgs kommun? Inför er vårdtagares vistelse i Vänersborgs kommun vill vi minst en månad innan ha in er "begäran om verkställighet" med bifogat biståndsbeslut. Vi vill också att ni fyller i och skickar med ifyllt debiteringsunderlag. Kontakta biståndsenheten här i Vänersborg och skicka därefter det överenskomna underlaget till aktuell biståndshandläggare.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare hittar du under Relaterad information.

Vänersborgs hemtjänst är indelad i olika områden och varje område har en biståndshandläggare.

Blanketter

Underlag för debitering vid semesterviselse i Vänersborgs kommun hittar du under Relaterad information.

Kontaktuppgifter till boendesamordnare och platskoordinator hittar du under Relaterad information: Kontakt Vård, stöd och utredning - Biståndsenheten.

På Mina sidor finns kommunens e-tjänster och blanketter samlade. Vissa e-tjänster kräver e-legitimation.

Ansökningsblanketter och inkomsförfrågan finns både som e-tjänst och/eller att skriva ut, se under Relaterad information.

Om du vill överklaga ett beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) hittar du information här:

Överklagan av beslut och hur du går tillväga

Information och kontakt

För mer information och för att ansöka om stöd är du välkommen att kontakta någon av våra biståndshandläggare på Biståndsenheten. Se kontaktuppgifter under Relaterad information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 februari 2024