Gå till innehåll

Verktygsfält

Dödsboanmälan

En dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader. En dödsboanmälan görs av Individ- och familjeomsorgen. Anmälan bör lämnas in senast två månader från dödsdagen. Boutredaren skickar dödsboanmälan till Skattemyndigheten.

TILLGÅNGAR OCH RÄKNINGAR TILL DÖDSBOET

Viktigt: Man får ej röra några bankkonton eller betala några räkningar. De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand användas till begravning och gravsten. Stoppa omgående autogiro.

När det kommer räkningar till dödsboet och det saknas tillgångar, skall de anhöriga kontakta fordringsägarna och meddela detta samt begära anstånd. När dödsboanmälan är registrerad hos Skattemyndigheten får de anhöriga en kopia som de kan skicka till fordringsägare. Alla skulder, utom begravningskostnad och lån där det finns borgensman, avskrivs om det saknas tillgångar.

I de fall dödsboet saknar försäkring och/eller tillräckliga medel för att täcka kostnader i samband med begravning, kan ekonomiskt bistånd ansökas i samband med att en dödsboanmälan upprättas.

FASTIGHET, TOMTRÄTT OCH BOSTADSRÄTT

Finns det en fastighet eller tomträtt skall det inte göras någon dödsboanmälan. I vissa fall kan man göra en dödsboanmälan om det finns en bostadsrätt. Här är det aktuella marknadsvärdet som avgör. Är man osäker kan man kontakta boutredaren för råd.

Följande handlingar behövs för att utreda om förutsättningar för dödsboanmälan föreligger.

1. Dödsfallsintyg med släktutredning - Beställ från Skatteverket tel 0771-567 567

2. Namn och adress till samtliga dödsbodelägare

3. Fullmakt från andra dödsbodelägare

4. Kopia av senaste deklarationen samt uppgift om skatt kommer att återbetalas.

5. Uppgift om tillgångar, t ex kontanter, lösöre, smycken, bilar, mc, båtar mm

6. Kapital- och räntebesked per dödsdagen på samtliga konton samt kontoutdrag

7. Uppgift om eventuellt innehav av aktier och fonder

8. Uppgift om ev. försäkringar, se bilaga. Bifoga bouppteckningsintyg.

9. Om bostaden är en bostadsrätt, marknadsvärdet

10. Uppgift om skulder på dödsdagen, t ex vårdkostnader, hyra mm

11. Offert eller faktura på begravningskostnad

12. Offert eller faktura på gravsten

13. Eventuellt testamente

14. Inventeringsprotokoll från bankfack

15. Kopia på bouppteckning efter tidigare avliden make/maka

16. Hade den döde andel i annat oskiftat dödsbo? Bouppteckning som visar detta

Om den avlidne har autogiro. Stoppa i så fall dessa omgående hos respektive betalningsmottagare

Obs! Var den avlidne gift behövs även kapital- och räntebesked, kontoutdrag samt deklaration på make/maka.

Kontakt: 0521- 72 11 08, 72 13 24, 72 14 61, 72 17 62 eller 72 14 37.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 april 2023