Hoppa till innehåll

 

Mobbning, trygghet och säkerhet

Förbud mot kränkande behandling

Två lagar som skyddar barn och elever från diskriminering och kränkningar: skollagen (2010:800) samt diskrimineringslagen (2008:567).

Skolan har en skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling samt att anmäla, utreda och vidta åtgärder när någon på skolan får kännedom om att någon blir utsatt för sådan behandling. en åtgärdsplan för att förebygga och förhindra kränkande behandling skall finnas på varje skola.

Likabehandlingsplaner

En likabehandlingsplan skall upprättas varje år med åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter hos barn och elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Likabehandlingsplanen syftar också till att förebygga och förhindra trakasserier. Planerna hittas under respektive enhets hemsida.

Olyckor och kriser

Kollektiv olycksfallsförsäkring har tecknats för olika grupper inom Vänersborgs kommun.

Försäkringsvillkor och Skadeanmälan för olyckfallsförsäkringen

Unik säkerhetsfilm för barn - Vänersborgs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I en kort film, inspelad med barn och unga i Vänersborg, ger kommunen tolv tips för en säker vardag, om allt från trafiksäkerhet och självförsvar till säkerhet på nätet.

Trygghet och säkerhet i förskola och skola

Varje pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass och skola har rutiner för hur den dagliga verksamheten ska planeras gällande barnens/ elevernas trygghet och säkerhet.

Det finns särskilda rutiner gällande säkerhet och ansvar till exempel vid frånvaro, utflykter och i händelse av barn/elevers försvinnande.
Förskolechefer och rektorer ansvar för att rutiner finns, följs och att de är kända för personal, vårdnadshavare och barn/elever.

Verksamheten har och tar ett stort ansvar för barn och elevers säkerhet och trygghet, i pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och skola.

I detta ansvar är verksamheten beroende av att få korrekta uppgifter från vårdnadshavarna.

  • Det gäller barnens vistelsetider i pedagogisk omsorg, på för-skolan och i fritidshemmet; tider och förändringar av tider måste meddelas .
  • Det gäller sjukanmälan och annan frånvaroanmälan till alla verksamheter; sjukanmälan måste ske löpande varje dag om inte antal dagar meddelas vid första anmälan och samma gäller vid ledigheter.
  • Det gäller förändringar i vem som hämtar/lämnar i pedagogisk omsorg, på förskolan resp. på fritidshemmet ; vi måste veta vem som har rätt att hämta/lämna barnen eller om de till exempel  får följa med kamrater hem.
  • Det gäller kontaktuppgifter till vårdnadshavare och andra anhöriga; vi måste ha aktuella telefonnummer och namn.

Trygghet och säkerhet är avhängigt kommunikation och samverkan mellan vårdnadshavare och verksamheternas personal.

KONTAKT

Barn - och elevhälsochef:
Stina Lindell

Telefon:
0521-72 10 80

E-post:
stina.lindell@vanersborg.se

Barn- och elevhälsochef:
Magnus Henriksson

Telefon:
0521-72 10 73

E-post:
magnus.henriksson@vanersborg.se

Verksamhetschef f-6
Ann Nyqvist

Verksamhetschef 7-9
Tomas Granat

E-post:
barnutbildning@vanersborg.se

Verksamhetschef förskola
Pernilla Dahlstrand

E-post:
barnutbildning@vanersborg.se

MER information

Jag vill göra en anmälan till Barn och elevombudet hos skolinspektionen.

Lämna uppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskola och grundskolans ansvar beskrivs i gällande nationella styrdokument. (bl a skollag, skolförordning, arbetsmiljölag och läroplaner)

Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.